Artikel 1 Algemeen

 1. De maatschap Maria & Sevgi Familierecht is gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 80022871.
 2. Maria & Sevgi Familierecht (hierna: Maria & Sevgi) is samenwerkingsverband, zijnde een maatschap, die zich als doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Maria & Sevgi diensten aanbiedt of levert aan de cliënt. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “diensten” verstaan: alle door Maria & Sevgi aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Maria & Sevgi ten behoeve van een cliënt verrichtte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder mede begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

Artikel 3 Diensten

 1. Alle opdrachten tot het verrichten van diensten komen uitsluitend tot stand met Maria & Sevgi, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Dit beding en alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid hebben tevens te gelden als derdenbedingen ten behoeve van de individuele advocaten die werkzaam zijn en/of waren bij Maria & Sevgi.
 2. Indien Maria & Sevgi het nuttig dan wel noodzakelijk acht om zich bij het verrichten van de diensten zich te laten bijstaan door anderen, dan wel diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen, dan is Maria & Sevgi hiertoe bevoegd.
 3. Maria & Sevgi zal zich inspannen om de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Maria & Sevgi neemt met de aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich, maar staat niet in voor het daadwerkelijk bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 4 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Maria & Sevgi, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door Maria & Sevgi afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Maria & Sevgi in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het honorarium dat aan de cliënt in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Maria & Sevgi daarvoor. Maria & Sevgi is niet aansprakelijk jegens de cliënt, zolang de cliënt zijn verplichtingen jegens Maria & Sevgi niet is nagekomen.
 3. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Maria & Sevgi tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

Artikel 5 Honorering, kosten en betalingen

 1. Het honorarium van Maria & Sevgi wordt berekend op basis van het uurtarief van de advocaat en de tijd die door de advocaat wordt besteed ten behoeve van de cliënt. Dit geldt ook voor de reistijd en de intake. De uurtarieven van de advocaten zijn exclusief BTW.
 2. Naast het honorarium zal Maria & Sevgi directe kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere maar niet beperkt tot kosten voor het raadplegen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en indien van toepassing btw en andere belastingen.
 3. Maria & Sevgi is bevoegd tussentijds te declareren en kan een cliënt te allen tijde verzoeken een (aanvullend) voorschot te betalen. Een voorschot dient per omgaande te worden betaald. Zolang het gevraagde voorschot niet is betaald, is Maria & Sevgi gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.
 4. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.
 5. In het geval de opdracht tot het verrichten van diensten door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk aan Maria & Sevgi is gegeven, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk jegens Maria & Sevgi voor alle verplichtingen uit hoofde van en/of voortvloeiend uit de opdracht.
 6. Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag (zijnde veertien dagen na factuurdatum) heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW, vermeerderd met 2% rente, zonder dat dit eerst aangezegd hoeft te worden. In geval van betalingsverzuim door cliënt is Maria & Sevgi gerechtigd alle ten behoeve van cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.
 7. Indien de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW, de declaratie niet voldoet, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor zover dat van toepassing is. Voor zover voornoemd besluit niet van toepassing is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste € 250,00.
 8. Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in artikel 5 lid 6 te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Maria & Sevgi instemt met de betalingsregeling wordt deze schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.

Artikel 6 Stichting Beheer Derdengelden

 1. Maria & Sevgi kent geen Stichting Beheer Derdengelden. Gelet hierop kunnen er ook geen derdengelden ontvangen worden.

Artikel 7 Wwft

 1. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Maria & Sevgi verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 2. De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Maria & Sevgi.

Artikel 8 Dossiervoering en archivering

 1. Na sluiting van een dossier zal het dossier gedurende 7 jaren worden gearchiveerd waarna het zonder nadere aankondiging aan cliënt kan worden vernietigd.

Artikel 9 Toepasselijk recht en klachtenregeling

 1. De rechtsverhouding tussen Maria & Sevgi en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien er een geschil tussen Maria & Sevgi en de cliënt mocht ontstaan, zullen partijen eerst de interne klachtenregeling van Maria & Sevgi doorlopen. De klachtenregeling is te vinden op de website mariaensevgi.nl. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend.
 3. In het geval een klacht na behandeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing heeft geleid, dan kan de cliënt een klacht en/of schadeclaim indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur of bij de bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.mariaensevgi.nl.